TFRS  dönüşüm modulünde fiş girişi ile finansal tablo ve dipnotları otomatik olarak oluşmaktadır.

BOBİ FRS  dönüşüm modulünde fiş girişi ile finansal tablo ve dipnotları otomatik olarak oluşmaktadır.

FAS Bağımsız Denetim programı TÜBİTAK desteği ile Uluslararası Standartlara Uygun Akıllı Finansal Denetim Sistemi Bulut Uygulamasıdır.

Projemiz kapsamında, denetime tabi şirketlerin finansal tablolarının Uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartları kapsamında bağımsız denetiminin yapılmasını elektronik ortamda sağlayan ve denetim yapabilen akıllı web tabanlı bir karar destek sistemi yazılımı geliştirilmiştir.

Programda bağımsız denetçilerin müşteri kabul süreçleri, denetim planı, denetim süreci, raporlama süreçleri, çalışma kağıtları gibi denetime ait bütün aşamaları elektronik ortamda üreterek yönetmeleri sağlanacaktır. Program aynı zamanda bulut ortamına da taşınmış, kullanıcıların lokasyon bağımsız olarak çalışmalarına ve verileri saklamalarına imkan tanınacaktır. Dolayısı ile şu anda bağımsız denetim sektöründe var olan bir ihtiyaca yönelik sektörel bir iş zekası uygulaması geliştirilmiştir.

Programda denetlenen işletmeye ait bütün finansal bilgiler XBRL ve diğer formatlarda (yevmiye kayıtları veya fişler ve diğer bilgiler) programa elektronik ortamda alınarak, bütün sorgu ve analizler program vasıtası ile yapılacak ve projede geliştirilecek olan elektronik denetim süreçleriyle de lokasyon bağımsız olarak denetim daha hızlı ve maliyet etkin olarak yapılabilecektir.

Yenilikçi Yönleri

Uzmanların bilgi birikimlerinin bir yazılım üzerinden kurallar ile kontrol edilebilir olması daha önceden yapılmış uygulamaları olsa da, Türkiye için yeni bir uygulamadır. Bu yaklaşım sayesinde en güncel kurallara homojen bir şekilde erişim sağlanmış olacaktır.

Yazılımın yenilikçi yönlerini ve üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir:

Bulut üzerinde çalışması ve bulut depolama olması

· Kural motoru olması

· Uygulama, XBRL: eXtensible Business Reporting Language- Genişletilebilir İşletme Raporlama Dilinden veri alabilme (elektronik defterden veri okuma)

· Otomatik hesaplama ve iş zekası olması

· TFRS dönüşüm olması

· BOBİFRS dönüşüm olması

· Çalışma kâğıtları olması

· Güncellenme özelliği olması

· Expert/uzman sistem olması

· Kalite kontrol olması

· Diğer yenilikler

Mevzuat takibi ve yazılım geliştirme işlemleri TÜRMOB tarafından gerçekleştirilmektedir.

Müşteri Kabul bölümünde; Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde müşterinin kabulü ya da reddedilmesi,

Denetim Dosyası Bölümünde; denetim döneminin oluşturulması,

Ön Çalışma ve Planlama bölümünde; Türkiye Denetim Standartları kapsamında bir çalışma planı ve görevlendirme yapılması,

Risk Anketi bölümünde; Türkiye Finansal Raporlama Standartları, İşletme Çevresi, Nakit Döngüsü gibi işletme için risk oluşturabilecek konularda risk tespiti yapılması,

Risk Değerlendirme bölümünde; tespit edilen risklerin hesaplarla ilişkisi ve maddi doğruluk testi ya da kontrol testi uygulanacağına dair risklerin belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilir.

Kontrol Testi bölümünde; risklere yönelik sonuçlar değerlendirilmekte,

Maddi Doğruluk Testleri bölümünde; Luca veya diğer programlar üzerinden aktarılan veriler üzerinden işlem yapılmaktadır.

Çalışma mizanı ve mali tablolar, veriler üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Mali tabloların dönüşümü için düzeltme fişleri kesilebilmektedir.

Raporlama bölümünde ise raporlamaya yönelik bilanço sonrası olaylar, işletmenin sürekliliği gibi konular değerlendirilmekte, TFRS bağımsız denetim raporuna yönelik dipnotlar oluşturularak, bağımsız denetim raporuna ulaşılabilmektedir.

Denetim; iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir. Muhasebe mesleğinin kapsamı dikkate alınarak, bir başka ifade ile denetim şöyle tanımlanabilir; belirli bir iktisadi birim veya döneme ait sayısal bilgilerin, önceden tespit edilmiş ölçütlere uygunluk derecesini belirleme ve bu konuda bir rapor yazmak amacıyla, bağımsız uzman kişi tarafından denetim kanıtı toplama ve toplanan kanıtları değerleme çalışmasıdır.

Denetimin tanımında geçen bazı temel unsurlar vardır. Denetim tanımının daha iyi yorumlanabilmesi için bu unsurların açıklanması gerekir.

• Denetimin Bir Süreçtir:
• Ekonomik Faaliyet ve Olaylara İlişkin İddialar:
• Denetimin Konusu Olan Çalışmalar Bir Birim ya da Dönem İçin Yapılır:
• Denetlenen Bilgiler İle Önceden Belirlenmiş Olan Ölçütler Karşılaştırılır:
• Uygunluk Derecesi:
• Denetlenecek Konu İle İlgili Kanıtlar Toplanır ve Değerlendirilir:
• Denetim Çalışması Alanında Uzman, Tarafsız ve Deneyimli Kişiler Tarafından Yapılır:
• Denetim Çalışması Sonucunda Elde Edilen Görüş Rapor Halinde

Denetçiler ne yapmaz?

• İşletmenin ortaklarına verilen diğer bütün bilgileri denetlemez.
• Bütün finansal bilgileri tek tek kontrol etmez bazı testler uygular
• Yöneticiler tarafından işletme faaliyetleri ile ilgili verilen bütün kararların uygunluğunu değerlendirmez.
• İşletmenin tüm iç kontrollerinin yeterliliğini test etmez.
• İşletmenin ortaklara, yöneticilerin ve yönetimin kalitesi, kurumsal yönetim kalitesi veya işletmenin risk yönetimi prosedürleri ve kontrollerinin kalitesi hakkında yorum yapmaz.

Denetçiler ne yapamaz?

• Geleceği tahmin etme - Denetim belirli bir geçmiş muhasebe dönemi ile ilgilidir. Denetçi gelecekte neler olabileceğine karar vermez ve bu nedenle kuruluşun süresiz olarak faaliyetlerine devam edeceği güvencesini sağlayamaz.

• Denetçi her zaman işletmede değildir. - Denetim tanımlanmış bir zaman diliminde yapılır ve denetçiler her zaman denetlenen işletmede değildirler. Muhasebe denetimi, finansal tablolar denetimi ve finansal denetim de denilen bağımsız denetim; bir işletmenin finansal tablolarının, o işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını öngörülen muhasebe standartları çerçevesinde, doğru olarak yansıtıp yansıtmadığını belirlemek amacıyla, finansal tablolar ve bu finansal tabloların dayanağını oluşturan kayıt, belge ve diğer bulguların sistematik olarak incelenmesi ve elde edilen sonuçların yazılı olarak denetim raporunda açıklanmasıdır.

Denetim nasıl yapılır?

• İşletme yönetimi finansal tabloları hazırlar. Tablolar, yasal gerekliliklere ve finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
• İşletme yöneticileri mali raporu onaylar.
• Denetçiler incelemeye işletmenin faaliyetlerini anlayarak ve raporlama döneminde işi etkileyebilecek ekonomik olaylar ve sektör yapısı dikkate alarak başlar.

Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır. Finansal tabloların bağımsız denetiminden beklenen en önemli amaç, bağımsız denetçinin finansal tablolarla ilgili kanaat ve görüşünün çıkar gruplarının işletmeyle ilgili verecekleri kararlara dayanak teşkil etmesidir. Bu bağlamda finansal tabloların bağımsız denetiminden beklenen amaçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Denetlenen finansal tablolarla ilgili bilgi vermek,
• Hata ve hileleri ortaya çıkarmak,
• Hata ve hileleri önlemek,
• İşletme yönetimine muhasebe kayıtları ve iç kontrol sistemi hakkında önerilerde bulunmak (yönetime tavsiye mektubu, işletme yönetim mektubu).
• Son olarak, denetçiler kuruluşun hissedarları veya üyeleri için görüşlerini belirten bir denetim raporu hazırlar.

Denetçiler özellikle ne yaparlar?

Denetim sürecinde 4 aşama bulunur:

1- Müşterinin seçimi ve işin kabul edilmesi
  a-Müşteri kabul politikası ışığında gerekli bilgilerin toplanması.
 b-bir önceki denetçi ile görüşme
  c-Denetim anlaşma mektubunun yazılması.
  d-denetim sözleşmesinin imzalanması.

2- Denetimin planlanması
  a-Müşteri işletmeyi tanıma amacıyla faaliyetleri hakkında bilgi toplama
  b-Denetim programının hazırlanması
  c-Çalışma programının hazırlanması(işgücü ve zaman planlaması)

3- Denetim programının yürütülmesi
  a-İç kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlendirmesinin yapılması
  b-denetim programında gerekli değişikliklerin yapılması
  c-Hesap bakiyelerinin doğruluğunun araştırılması
  d-toplanan kanıtları değerleme

4- Denetimin tamamlanması ve bulguların raporlanması
  a-Mali tabloların dürüstlüğü hakkında yargıya varılması
  b-Yargının şekillendirilmesi, denetim raporunun yazılması ve yayınlanması.